Áreas de actuación

Dret Civil

El departament de Dret Civil de 1961 Advocats i Economistes presta des de la creació del bufet, un servei complet d'assessorament integral en matèries civils, tant en l'àmbit de contractació com en la defensa i representació de tot tipus de procediments i recursos davant els tribunals de Justícia.

Som especialistes en reclamacions per danys i perjudicis derivats de la responsabilitat contractual i extracontractual, accidents de trànsit (Dret de circulació), sinistres (Dret d'assegurances i dret de transports), incompliments de contracte (Dret de la construcció), vulneració al dret a la intimitat i pròpia imatge, i temes de reclamació de morositat i temes relatius als Drets reals.

Recursos davant els Tribunals de Justícia:

Recursos ordinaris i extraordinaris davant els Jutjats, Audiències Provincials, Tribunals Superiors de Justícia, Tribunal Suprem, Tribunal Constitucional i Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.

Responsabilitat extracontractual:

Reclamacions per negligències mèdiques, productes defectuosos, accidents en gimnasos, supermercats, i establiments públics i privats en general.

Dret de circulació:

Reclamacions per accidents de trànsit amb danys a persones i / o vehicles.

Dret d'assegurances:

Reclamacions contra companyies d'assegurances pel cobrament d'un sinistre.

Dret de transports:

Reclamacions per accidents d'empreses de transport de mercaderies o de maquinària.

Dret de construcció:

Reclamacions per incompliments de contracte pels diferents agents de la construcció, o en la relació promotor-constructor, constructor-industrial o promotor-constructor i tercer.

Dret a la intimitat i a la pròpia imatge:

Reclamacions per vulnerar de manera escrita, visual o oral la intimitat i la pròpia imatge.

Temes de reclamació de morositat:

Reclamacions per incompliment de pagament de factures. Reclamacions de factures per recuperar l'IVA davant l'Agència Tributària.